lotto怎么买

lotto怎么买

其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。

春生苗,夏结子,作荚,至秋采之。又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。

内容:\r鬼臼\ph277.bmp\r,生九真山谷及冤句,今江宁府、滁、舒、商、齐、杭、襄、峡生深山岩石之阴。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

用野狼毒二两,附子半两,捣筛,蜜丸如桐子大。又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。

三月生荚仁,古人采以为糜羹,今作酱耳。又《交州地志》亦云∶本州岁贡紫,出于蚁壤。

其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?

Leave a Reply